Acceptpris

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.
Mäklarens roll vid en försäljning
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan skall hjälpa båda parter.

Budgivningen är inte reglerad i lag
Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning skall gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera
spekulanter på ett objekt.

Olika former av budgivning
I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller.
Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen.
​Mäklaren redovisar buden för säljaren.
Spekulanterna informeras inte om varandras bud.
Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.

Säljaren bestämmer över budgivningen
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det skall vara budgivning och hur den i så fall skall gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.
* Informationen är hämtad från
Fastighetsmäklarnämnden vilken är en statlig
syn över de registrerade fastighetsmäklarna.
Nämnden ger ut fler faktablad i OM Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarnämnden eller hämtas på nämndens webbplats.
12934011293401
129340
Mäklarens upplysningar om budgivningen
som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning skall väljas bort; det kan inte mäklaren göra.
Spekulanterna skall informeras om hur en
eventuell budgivning kommer att gå till.
Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar
som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter.
Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, skall mäklaren informera spekulanterna om det.
Säljaren bestämmer till vem han vill sälja och till vilket pris
Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet.
Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning
Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.
10155311015531
101553
Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen
Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan skall göra klart för spekulanterna att det är säljaren
som bestämmer.

Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet ​mellan olika spekulanter.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud
Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt
Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över någon annans bud eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.
Spekulantens rättigheter under budgivningen

• Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt.
Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp.


• Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte honom eller henne någon rätt att få köpa.

• En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor.

• Den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det, inte ens om det lämnats skriftligen.

• En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur budgivningen och försäljningen fortskrider.

• En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor
som diskuterats med andra spekulanter.

Information till spekulanter efter avslutad försäljning

   En spekulant har inte rätt att få annan information än att han eller hon 
inte fått köpa.